top of page
PREVENCIÓ D'INCENDIS

Cada any estem veient com les temperatures mitjanes continuen pujant i les pluges són cada cop més escasses. Aquest fet repercuteix directament sobre l'estat de la vegetació i la humitat dels sòls, amb conseqüències dures sobre els cultius agrícoles i les masses forestals, sobre les quals s'incrementa significativament el risc d'incendi.

PREVENCIÓ D'INCENDIS A HABITATGES EN ENTORNS FORESTALS PER PART DELS PROPIETARIS

Aquests incendis són especialment perillosos per als habitatges situats en entorns forestals, els quals, si no es troben correctament defensats, poden veure's afectats seriosament per l'incendi.
 

Quan es produeix un incendi a prop dels nostres habitatges i es realitza una evacuació dels seus habitants, sempre hi ha preocupació per saber en quines condicions trobarem la casa quan es controli el foc. No podem garantir que no quedi reduïda a cendres però sí que podem dur a terme certes mesures que ens permetin preservar la nostra llar davant d'una catàstrofe de tal envergadura.


El paper que compleixen els amos de les cases properes als boscos és vital pel que fa a la prevenció i propagació del foc. Per això, és important que les comunitats a zones d'interfície urbà-forestal prenguin les mesures necessàries per defensar-se en cas d'incendi. Les més importants són:


1. Redactar el Pla d'autoprotecció
Segons les indicacions de la Directriu bàsica de planificació de Protecció Civil (Reial decret 893/2013) cal implementar l'autoprotecció. Per això, s'elabora un Pla d'autoprotecció en què es detalla el protocol d'actuació davant de qualsevol situació d'emergència. Aquest protocol serveix per determinar els mitjans humans i materials disponibles per a la prevenció dels incendis, garantir l'evacuació, fer complir la normativa vigent, garantir la fiabilitat dels mitjans de protecció, minimitzar els danys tant materials com personals, etc.


2. Executar la gestió de la vegetació perimetral
La vegetació perimetral del nostre habitatge resulta un element primordial en la propagació del foc i pot ser determinant per evitar que el foc hi arribi. Per això, és fonamental que es dugui a terme una gestió de la vegetació més propera a l'habitatge perreduir les possibilitats de la propagació del foc fins a l'edificació. Les zones d'interfície urbà-forestal estan formades per superfícies edificades (carrers, camins, habitatges, etc.) i per superfície amb combustible forestal que caldrà tractar.

 

3. Buscar elements perillosos a la teva propietat i elimina'ls
L´ideal seria tenir en compte certes consideracions en matèria de prevenció i propagació d´incendis amb la construcció de la casa. Lamentablement no sempre es tenen en compte o potser quan adquirim la casa ja estigui l'edificació. No obstant això, cal implementar una modificació que inclogui millores sobre elements constructius i materials perillosos o amb més risc d'afectació per foc o fins i tot l'eliminació d'aquests. Per exemple, utilitzar pintures intumescents, morters ignífugs sobre bigues o pilars, entre d'altres.


4. Practicar la pirojardineria i evitar l'acumulació de combustibles
La pirojardineria es basa a crear jardins amb espècies resistents al foc i queactuen com a fre davant l'avenç del foc cap a la vivenda. Habitualment, trobem cases el setge de les quals es realitza amb tanques amb materials sintètics o fins i tot xiprers i pins, espècies molt inflamables que accelerarien la propagació del foc cap a l'edificació. Els fonaments de la pirojardineria es basen a crear muralles de separació que evitin o ralentitzi l'avenç del foc amb espècies menys combustibles com les heures o lauros.

 

5. Conéixer les rutes d'evacuació en cas d'emergència
Davant d'una emergència per incendi cal que s'estableixin i coneguin les rutes d'evacuació. Es basa a establir aquells camins que permetran als evacuats allunyar-se del perill en el menor temps i de la manera més ordenada possible. Gràcies a aquestesrutes d'evacuació aconseguim protegir el benestar de la gent davant de la presència d'un incendi i la dirigim cap a un lloc més segur.

Protegir el teu habitatge està a la teva mà ia OFFSET TRAIL volem ajudar-te a fer-ho possible.  Posa't en contacte amb nosaltres per avaluar la vulnerabilitat del teu habitatge i protegir-lo davant de qualsevol perill d'incendi.

fotografia-aerea-espeso-bosque-hermosos-arboles-vegetacion.jpg
dos-bomberos-tratando-detener-fuego-bosque-rodeado-humo.jpg

PREVENCIÓ D'INCENDIS PER PART DELS AJUNTAMENTS

De la mateixa manera que passa amb els particulars o propietaris d'habitatges situats a zones forestals, és tasca també dels ajuntament dur a terme una sèrie d'accions que assegurin el benestar i la seguretat dels habitants, que previnguin aquestes situacions de perill i que disminueixi els efectes al medi ambient. Per això, l'administració té a la seva disposició mesures com ara:


1. Plans de Prevenció Local d'Incendis Forestals (PLPIF)
Conformement a l'article 55.3 de la Llei 3/1993, les entitats locals amb terrenys forestals al seu territori estan obligats a redactar els Plans de Prevenció Local d'Incendis Forestals. Es tracta de elaborar un pla en què es defineixen, dissenyen i gestionen les mesures, actuacions i infraestructuresque permetin disminuir el nombre dincendis forestals i la superfície afectada per aquests, disminuir la probabilitat que es produeixin, minimitzar els temps de detecció i resposta i disminuir la perillositat.

 

2. Plans d'Acció Municipal davant del risc d'Incendis Forestals (PAMIF)
Un Pla d'acció municipal davant del Risc d'Incendis Forestals és un document on es detallen les actuacions davant de situacions d'elevat risc i perill d'incendi forestal en un municipi establint les mesures a adoptar i els recursos necessaris per fer front a l'emergència que asseguri la protecció dels ciutadans, els béns i el medi forestal d'un determinat territori municipal.

 

3. Pla d'actuacions de prevenció i lluita contra els incendis forestals
Els Plans d'actuacions de prevenció i lluita contra els incendis forestals són els documents que recullen el conjunt de mesures destinades a pal·liar les devastadores conseqüències dels incendis a l'àmbit econòmic, social i mediambiental.


4. Formació al voluntariat de vigilància forestal
La figura delvoluntariat de vigilància forestal és l'encarregada de fer les tasques de vigilància en matèria de prevenció d'incendis forestals i, a més, és l'encarregada d'informar i sensibilitzar els ciutadans pel que fa al risc d'incendis. En aquest sentit, a Offset Trail, oferim el servei de formació al voluntariat de vigilància forestal per assegurar que compleixin de forma òptima les seves funcions en la prevenció d'incendis.

bottom of page