top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Projecte de restauració de la Mina Sandra en el T.M. de Manzanera (Terol)


L'explotació minera coneguda pel nom de mina Sandra, situada en el T.M. de Manzanera (Terol), és una mina a cel obert, d'elevat impacte visual i ambiental.

L'explotació d'aquest emplaçament fa temps que va finalitzar, però la seua afecció al sòl, a l'ecologia i al paisatge persisteix. Una vegada realitzada l'avaluació de les condicions actuals, es pretén remeiar aquesta situació mitjançant el tractament del terreny afectat, la implantació d'espècies vegetals forestals apropiades i la millora de les característiques hidrològiques, recuperant així les qualitats ecològiques i paisatgístiques perdudes.


L'aprofitament miner d'aquest emplaçament és de relativa poca antiguitat, perquè les labors d'extracció de minerals van començar en la dècada dels 90. A l'abril de l'any 1997, l'empresa Àrids Verge del Pilar S.A. va realitzar la sol·licitud d'explotació, la qual va ser concedida al maig de l'any següent. El permís tenia una vigència de 7 anys (1998-2005), i autoritzava a explotar una superfície de 3.4 ha en el paratge de “Los Barrancos”. El material a extraure seria la ofita, procedent del Triàsic. Una vegada finalitzat el termini autoritzat, l'empresa cementera espanyola *Emipesa S.A. va passar a realitzar l'extracció de les graves que s'havien extret i emmagatzemat, activitat que es va prolongar fins al mes de maig del 2012. Una vegada va acabar l'aprofitament, es va dur a terme l'emplene del terreny, deixant-se en l'estat actual.


La raó per a l'execució de la restauració és la devolució a condicions naturals d'un entorn que ha sigut degradat per l'home, produint així una revitalització de la zona. A part de la deterioració patida a causa de les activitats mineres, cal afegir la degradació que el lloc patirà a causa de les inclemències del temps, les quals, en actuar sobre un terreny nu i amb forts pendents, tindran un efecte més sever. La vulnerabilitat del terreny es deu a la tècnica utilitzada per a l'explotació, la mineria a cel obert, que presenta forts impactes:

  • Visual: a causa de l'àmplia zona d'afecció.

  • Edàfic: alteració profunda de l'estructura del sòl.

  • Fisiogràfic: modificació d'arracades i relleus.

  • Hidrològic: alteració de règims d'infiltració i de patrons d'escolament.

Tot això es veu agreujat també per la climatologia de l'entorn, corresponent amb un clima mediterrani continental, que presenta fortes precipitacions a la tardor i hivern i un estiu molt sec i calorós, apareixent així un gran risc d'erosió. Per a esmenar la situació és necessària la implantació d'una coberta vegetal que protegisca el sòl enfront de les precipitacions, que millore la infiltració de l'aigua en el sòl i mantinga cohesionat el substrat.


Aquest projecte té per objecte la restauració de la Mina Sandra, entesa com un retorn a condicions el més similars possibles a les inicials quant a ecologia, qualitat paisatgística i naturalitat.


Durant les activitats d'extracció de minerals es va produir una severa alteració del terreny i una pèrdua total de cobertura vegetal, deixant el sòl exposat i vulnerable enfront de degradació. Per això, les mesures per a revertir la situació han de consistir en moviments de terres per a recuperar el relleu (els mínims possibles per a reduir costos) i revegetació mitjançant espècies apropiades, les quals s'integren en el mosaic de vegetació natural ja existent als voltants.

Com a exemple d'objectius específics a complir, destaquen els següents:


  • Control i minimització de l'erosió del sòl

  • Integració paisatgística de la zona degradada en l'entorn

  • Recuperació de valors ecològics de la zona (hidrologia, biodiversitat…)


1 view0 comments

Comentarios


Publicar: Blog2_Post
bottom of page