top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Pla de rehablitació ecològica del fonc Feta fallida Verd pertanyent al CRUV (Valparaíso, Xile)

Disseny d'actuacions per a la recuperació de la vegetació nativa del Predi de la Fundació Centre Interuniversitari de les Universitats del Consell de Rectors de Valparaíso per a la Sostenibilitat Territorial.


La pèrdua de biodiversitat en els ecosistemes mediterranis de Xile s'ha vist intensificada en els últims anys per la degradació i fragmentació d'ecosistemes a causa de les quantioses i diverses pertorbacions ambientals, entre les quals destaquen els incendis forestals i la pressió antròpica, a causa dels canvis en l'ús del sòl i l'establiment d'espècies exòtiques invasores. Enfront d'aquestes problemàtiques, mitjançant disciplines com l'Ecologia, i dins d'ella la Restauració Ecològica, es busca la recuperació dels ecosistemes degradats cap al seu estat original.


En el present projecte es va realitzar el plantejament d'una sèrie de propostes tècniques de caràcter silvícola que permeten aconseguir a mitjà i llarg termini una recuperació de la vegetació *esclerófila nadiua del predi de la Fundació Centre Interuniversitari del Consell de Rectors de *Valparaíso per a la Sustentabilitat Territorial, en la Comuna de *Valparaíso, a fi d'afavorir i facilitar una rehabilitació ecològica del lloc, atesos els objectius vocacionals del terreny.


Per a tal efecte, mitjançant l'anàlisi de la informació tècnica, administrativa, cartogràfica, científica i ciutadana disponible sobre el lloc, es van establir les pautes d'actuació i desenvolupament de propostes. En els casos que va resultar necessari, es va realitzar una actualització d'aquesta informació, a fi de minimitzar errors en l'execució de posteriors mesures. També es van avaluar les labors realitzades fins hui en matèria de reforestació del predi per part del personal de la Fundació.


Posteriorment, es van dissenyar una sèrie de mesures tècniques a implantar en els treballs de recuperació de la superfície vegetal formada per espècies natives, d'acord amb recomanacions tècniques sobre la matèria i l'assessoria tècnica de tècnics professionals en el lloc. D'altra banda, es van establir unes pautes per al maneig ordenat de les plantacions d'eucaliptus (*Eucalyptus *globulus, *Labill) presents en el predi, dirigit a la substitució a mig-llarg termini d'aquestes plantacions per la vegetació nativa corresponent al predi, buscant obtindre mitjançant aquest maneig, una rendibilitat econòmica que permeta costejar les despeses derivades de les labors de restauració.


Amb la condició de garantir l'aplicació de mesures de restauració activa en el predi, es va realitzar un conjunt de cerques de finançament, entre les quals es van destacar la formació de consorcis amb fonts privades d'inversió, la postulació a fons públics, que financen projectes de restauració o la implantació de sistemes de pagaments per la producció de Serveis Ambientals.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Publicar: Blog2_Post
bottom of page