top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Es publica la nova Llei de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana

El passat 9 de desembre es va publicar en el DOGV la nova LLEI 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.


Aquesta Llei, així com de la declaració d'emergència climàtica aprovada pel Consell el 6 de setembre de 2019, responen a la necessitat de definir un marc a mitjà i llarg termini per a garantir una transició ordenada cap a una economia baixa en carboni, competitiva, innovadora, eficient en l'ús de recursos i resilient als canvis del clima.


Un dels pilars d'aquesta reglamentació es fonamenta en la mitigació de l'impacte que ocasionem sobre el medi ambient, amb especial atenció en l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle derivada de l'activitat econòmica i habitual d'individus, administracions i empreses.Per a això, la Llei es dota d'uns mecanismes per a incentivar i controlar l'aplicació de mesures de reducció i mitigació de les emissions, dels quals destaquem en aquest article el càlcul de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle generades, conegudes també com la Petjada de Carboni equivalent. La Generalitat crea per a això el Registre Valencià d'Iniciatives de Canvi Climàtic (RVICC), amb l'objectiu que consten públicament els compromisos assumits per organismes, entitats i empreses de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'adopció d'aquestes mesures. El RVICC disposa de quatre seccions:


a) Càlcul i reducció de petjada de carboni, per a inscriure la petjada de carboni anual de l'organització i informar sobre la reducció d'emissions.


b) Projectes d'absorció de diòxid de carboni, per a inscriure projectes que acrediten l'absorció de diòxid de carboni a través d'un canvi d'ús del sòl o un canvi en la gestió.


c) Compensació de petjada de carboni, per a inscriure accions de compensació de petjada de carboni mitjançant absorcions realitzades per les organitzacions inscrites en la secció de projectes d'absorció de diòxid de carboni.


d) Accions d'adaptació al canvi climàtic, per a inscriure l'anàlisi de risc climàtic i informar sobre les accions desenvolupades en matèria d'adaptació al canvi climàtic.


Si ens centrem en la secció a) Càlcul i reducció de petjada de carboni, la inscripció en ella serà de caràcter obligatori per a les organitzacions que complisquen almenys una de les següents condicions:


1. Centres de treball afectats per la normativa de comerç europeu de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.


2. Entitats no afectades per la normativa de comerç europeu de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle que pertanyen a alguna de les següents categories:


  • Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants.


  • Centres de treball del sector industrial amb un consum energètic final anual superior a 500 tones equivalents de petroli, dels grups d'activitats esmentats en la llei (més info. en document consolidat).


  • Centres de treball privats en la CV amb un consum energètic final anual superior a 40 tones, dels grups d'activitats esmentats en la llei (més info. en document consolidat).


  • Les empreses de transport pesat privat de mercaderies i passatgers la flota dels quals supere les 10 unitats.


Les entitats inscrites en la secció a) del registre, de càlcul i reducció de petjada de carboni, hauran de calcular i reportar anualment la petjada de carboni de les emissions, elaborar i executar plans de reducció d'emissions i presentar-los a la Conselleria competent en matèria de canvi climàtic i transició ecològica i, a més, complir amb les obligacions d'inscripció en el Registre Valencià d'Iniciatives de Canvi Climàtic segons s'estableix en la present llei.


Des d'Offset Trail pensem que, encara que es tracta d'un text ambiciós, es troba a l'altura de l'esforç conjunt que hem de realitzar com a societat, per a enfrontar els embats de les crisi climàtica, energètica i ambiental que s'acreixen dia a dia. Per això, hem de bastir ponts entre tots els agents socials i implicar-nos a treballar conjuntament amb l'objectiu de realitzar una transició ordenada i justa fins a aconseguir l'equilibri mediambiental desitjat.
2 views0 comments

コメント


Publicar: Blog2_Post
bottom of page