top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Ens han concedit una subvenció!

En Offset Trail, igual que en moltes altres Pimes, el procés de constitució i entrada en el mercat pot resultar complicat i aclaparador, per la qual cosa sempre agraïm qualsevol ajuda. En aquest cas, ha vingut en forma d'una ajuda per raó de la incorporació de persones desocupades, amb caràcter indefinit, com a sòcies treballadores en cooperatives, concretament per a la incorporació a l'equip de la nostra companya Ana. Aquesta ajuda, per valor de 10.000€ i amb expedient ESEILS/2022/82/46, ve cofinançada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu.

La present subvenció queda sotmesa al règim de minimis i es concedeix a l'empara del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24 de desembre de 2013), i a les regles d'acumulació contingudes en l'article 5 del Reglament 1407/2013 de la Comissió, circumstàncies recollides expressament en l'article 14 apartats 3 i 4 de l'ordre d'ajudes esmentada.1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Publicar: Blog2_Post
bottom of page