top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Ens han concedit una altra subvenció!

En Offset Trail, seguim amb la bona ratxa i hem rebut una segona subvenció per raó de la incorporació de persones desocupades, amb caràcter indefinit, com a sòcies treballadores en cooperatives. Després de la concedida per la incorporació de la nostra companya Ana, ara hem sigut beneficiaris d'una altra per la incorporació del nostre soci Mateo. Aquesta ajuda, per valor de 8.000€ i amb expedient ESEILS/2022/149/46, ve cofinançada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu.

La present subvenció queda sotmesa al règim de minimis i es concedeix a l'empara del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24 de desembre de 2013), i a les regles d'acumulació contingudes en l'article 5 del Reglament 1407/2013 de la Comissió, circumstàncies recollides expressament en l'article 14 apartats 3 i 4 de l'ordre d'ajudes esmentada.
0 views0 comments

コメント


Publicar: Blog2_Post
bottom of page